7 ก.ย 2559

ชอบโหลดต่ำ หรือ ยกสูง ทำแบบนี้สิ!!ไม่โดนปรับแน่นอน!!

แต่มีกฎหมายเข้ามากำหนดโดยยึด <br /> หลักการวัดระยะกึ่งกลางไฟหน้า กับระดับพื้นถนนต้องไม่ต่ำกว่า 40 เซนติเมตร ถ้าต่ำกว่าถือว่าผิด แต่ถ้าไฟหน้าสูงกว่าแต่รถใส่สปอยเลอร์จนต่ำแทบจะลากพื้นก็จะใช้การพิจราณาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายช่างตรวจสภาพกรมการขนส่งทางบก

รถโหลดต่ำ หรือยกสูง ใช่มันเป็นสิทธิ์ของเราจะต่ำจะสูงยังไงก็ได้ แต่อย่าทำเกินเลยจนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุจากการใช้ถนน Unseencar จึงมีทริปดีๆมาฝากเพื่อให้นักแต่งทั้งหลายโหลดแต่งกันได้แบบไม่ต้องเตรียมเงินเสียค่าปรับ

2011_06_17_Chevrolet_Colorado_Rally_Concept_2ถ้าชอบโหลดแบบต่ำเตี้ยแนวสปอตก็โหลดได้แต่มีกฎหมายเข้ามากำหนดโดยยึดหลักการวัดระยะกึ่งกลางไฟหน้า กับระดับพื้นถนนต้องไม่ต่ำกว่า 40 เซนติเมตร ถ้าต่ำกว่าถือว่าผิด แต่ถ้าไฟหน้าสูงกว่าแต่รถใส่สปอยเลอร์จนต่ำแทบจะลากพื้นก็จะใช้การพิจราณาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายช่างตรวจสภาพกรมการขนส่งทางบก

ชอบยกสูงจะยกสูงแค่ไหน วัดระดับกึ่งกลางไฟหน้ากับพื้นถนนต้องไม่สูงกว่า 135 เซนติเมตร ถ้าไฟหน้าสูงไม่เกิน แต่รถสูงกว่าปกติ มีการดัดแปลงสภาพทั้งเสริมโช้กยกตัวถัง ดัดแปลงช่วงล่าง การปรับแต่งรถแบบยกสูงมากนั้นต้องมีหนังสือจากวิศวกรรองรับการดัดแปลงสภาพ และต้องแจ้งกับกรมการขนส่งทางบกว่ามีการดัดแปลง ต้องมีหนังสือรับรองจากวิศวกรต้องแจ้งต่อกรมการขนส่งทางบก รถยกสูงหรือ โหลดต่ำนี้อาจสร้างความเดือนร้อนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นจึงมีกฎหมายบังคับใช้ ตามมาตรา 14 และ มาตรา60 ปรับไม่เกิน 2000 บาท

มาตรา 14 รถใดที่จดทะเบียนแลว หามมิใหผูใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือสวนใดสวนหนึ่งของรถใหผิดไปจาก รายการที่จดทะเบียนไวและใชรถนั้น เวนแตเจาของรถนํารถไปใหนายทะเบียนตรวจสภาพกอน

มาตรา 60 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 6 วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา 11 มาตรา 12 วรรคหนึ่ง มาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 14 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง มาตรา 17 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา 18 วรรคหนึ่ง มาตรา 20 วรรคหนึ่ง มาตรา 21 มาตรา 22 วรรคหนึ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่งมาตรา 56 หรือ มาตรา 57 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2000 บาท

Banner_Motor2your1ทราบถึงผลกระทบที่จะตามมาแล้วว่าไม่ใช่แค่คนอื่นที่เดือดร้อนแต่รวมไปถึงตัวเราด้วยทั้งรถเสียหาย เสียเวลา เสียทรัพย์สิน วุ่นวายมากมายแล้ว เราก็ควรแต่งแต่พองามตามกฎหมายกำหนดนะครับ

อ่านข่าวสารยานยนต์เพิ่มเติมที่นี่!

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน