9 เม.ย 2561

ข่าวดี! เอาใจประชาชน ปรับอัตราดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก ในสัญญาเช่าซื้อรถ

ที่ผ่านมาประชาชนได้เข้าเรียกร้องด้านความเป็นธรรม ของสัญญาเช่าซื้อรถค่อนข้างเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งการเช่าซื้อรถยนต์นั้น ผู้ซื้อจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ไม่มีการลดต้น ลดดอก จนสิ้นสุดสัญญา และถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่เตรียมจะออกรถใหม่ เพราะทาง สคบ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใหม่ 1 ก.ค. 2561

ที่ผ่านมาประชาชนได้เข้าเรียกร้องด้านความเป็นธรรม ของสัญญาเช่าซื้อรถค่อนข้างเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งการเช่าซื้อรถยนต์นั้น ผู้ซื้อจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ไม่มีการลดต้น ลดดอก จนสิ้นสุดสัญญา และถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่เตรียมจะออกรถใหม่ เพราะทาง สคบ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใหม่ 1 ก.ค. 2561

เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เช่าซื้อรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ไม่ให้ถูกเอาเปรียบและทาง สคบ. จะเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจทั้งกับประชาชนทั่วไปได้ทราบสาระสำคัญของกฎหมายก่อนที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ค. นี้

วัตถุประสงค์ในการปรับแก้ไขในครั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลัก เช่น เรื่องของการคิดอัตราดอกเบี้ย กรณีผิดนัดชำระหนี้, การปรับลดดอกเบี้ยกรณีผู้บริโภคต้องการชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวกัน, ค่าใช้จ่ายจากการบังคับยึดรถกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระหนี้เกินกำหนด ซึ่งเดิมผู้ให้สินเชื่อเช่าซื้อหรือบริษัทลีสซิ่งสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการยึดรถจากผู้บริโภคได้ แต่กฎหมายใหม่กำหนดข้อห้ามไว้ การกำหนดให้แสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเช่าซื้อไว้แล้วอย่างชัดเจน

โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า

ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อชำระเงินค่าเช่าซื้อ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ให้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อเป็นของลูกค้าทันที โดยบริษัทลีสซิ่งต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้เป็นชื่อของลูกค้าภายใน 30 วัน หากเกินกำหนด บริษัทลีสซิ่งต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราที่เท่ากับเบี้ยปรับที่ลูกค้าต้องชำระเมื่อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ และยังมีเรื่องการประมูลและขายทอดตลาด ซึ่งกำหนดว่า ก่อนที่จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ออกมาทำการประมูลหรือขายทอดตลาดนั้น บริษัทเช่าซื้อต้องส่งหนังสือเพื่อแจ้งลูกค้าให้ทราบอย่างน้อยเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้ลูกค้าใช้สิทธิ์ซื้อก่อน โดยจะซื้อได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ และหากผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิ์ บริษัทลีสซิ่งก็ต้องแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้สิทธิ์เช่นเดียวกับผู้เช่าซื้อได้

ทางด้านของผู้ประกอบการสินเชื่อ หรือธุรกิจลีสซิ่ง ได้รับผลกระทบจากต่อธุรกิจเช่าซื้อทางได้รายได้ของธนาคาร ด้วยต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นและค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้จากการคิดดอกเบี้ยปรับจะลดลงจากเดิม แต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ แต่กำหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อหรือสถาบันการเงินระบุอัตราดอกเบี้ยให้ชัดเจนว่าเป็นแบบคงที่ หรือแบบลดต้นลดดอก ซึ่งทางด้านสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยและสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการเช่าซื้อก็มีการเตรียมความพร้อมด้านระบบ และการปฏิบัติงานเพื่อรับมือกับไว้เรียบร้อยแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน