28 ก.พ 2561

ที่ไหนห้ามจอดรถ ที่ไหนจอดรถได้บ้าง ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

หลังจากเกิดประเด็นดัง “ป้าทุบรถ” ก็ทำให้หลายๆ คนเกิดข้อสงสัย และคงจะคิดว่าจะจอดรถแบบไหนถึงจะถูกต้องตามกฎหมาย เพราะการจอดรถกีดขวางทาง เข้า – ออกบ้านผู้อื่นนั้น ซึ่งทำให้เข้าข่ายกฎหมายอาญาก่อความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่น ทำให้ไม่สามารถเข้า-ออกได้สะดวก มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

หลังจากเกิดประเด็นดัง “ป้าทุบรถ” ก็ทำให้หลายๆ คนเกิดข้อสงสัย และคงจะคิดว่าจะจอดรถแบบไหนถึงจะถูกต้องตามกฎหมาย เพราะการจอดรถกีดขวางทาง เข้า – ออกบ้านผู้อื่นนั้น ซึ่งทำให้เข้าข่ายกฎหมายอาญาก่อความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่น ทำให้ไม่สามารถเข้า-ออกได้สะดวก มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

มาตรา 57(15) ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถกีดขวางทางจราจร มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันว่า ที่ไหนห้ามจอดรถ ที่ไหนจอดรถได้บ้าง ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522

หมวด ๔

การจอดรถและหยุดรถ

(๑) บนทางเท้า

(๒) บนสะพานหรือในอุโมงค์

(๓) ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก

(๔) ในทางข้าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม

(๕) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ

(๖) ในระยะสามเมตรจากท่อน้ำดับเพลิง

(๗) ในระยะสิบเมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร

(๘) ในระยะสิบห้าเมตรจากทางรถไฟผ่าน

(๙) ซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว

(๑๐) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะห้าเมตรจากปากทางเดินรถ

(๑๑) ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง

(๑๒) ในที่คับขัน

(๑๓) ในระยะสิบห้าเมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีกสามเมตร

(๑๔) ในระยะสามเมตรจากตู้ไปรษณีย์

(๑๕) ในลักษณะกีดขวางการจราจร

มาตรา 58 การจอดรถในทางเดินรถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจอยู่ควบคุมรถนั้นผู้ขับขี่ต้องหยุดเครื่องยนตร์ และห้ามล้อรถนั้นไว้

การจอดรถในทางเดินรถที่เป็นทางลาดหรือชัน ผู้ขับขี่ต้องหันล้อหน้าของรถเข้าขอบทาง

มาตรา 59(1) เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้ขับขี่เคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้

เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถดังกล่าวได้

การเคลื่อนย้ายรถหรือใช้เครื่องมือบังคับให้รถที่หยุดหรือจอดอยู่ไม่ให้เคลื่อนย้ายได้ตามวรรคสอง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรานี้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการที่รถถูกเคลื่อนย้ายหรือถูกใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้าย ตลอดจนค่าดูแลรักษารถระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าคันละห้าร้อยบาทและค่าดูแลรักษาไม่น้อยกว่าวันละสองร้อยบาท

เงินที่ได้จากเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ซึ่งชำระตามวรรคสี่ เป็นรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง และให้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามมาตรานี้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ไม่ชำระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาตามวรรคสี่ เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดหน่วงรถนั้นไว้ได้จนกว่าจะได้รับชำระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว โดยในระหว่างที่ยึดหน่วงนั้นให้คำนวณค่าดูแลรักษาเป็นรายวัน ถ้าพ้นกำหนดสามเดือนแล้วเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ยังไม่ชำระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจนำรถนั้นออกขายทอดตลาดได้ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด ค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาที่ค้างชำระแล้ว เหลือเงินเท่าใดให้คืนแก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิที่แท้จริงต่อไป

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถ เรื่องการจอดรถในประเทศที่เจริญแล้ว อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนั้น จะไม่ยอมปล่อยให้มีการจอดรถที่หน้าบ้านแบบบ้านเรากันเลยครับ ถ้าจะมีรถต้องมีที่จอดรถ ไม่ใช่บนถนน หรือทางเท้า จะแตกต่างกับบ้านที่สามารถจอดได้ แต่การจอดรถทุกครั้งก็ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ให้ถูกต้องด้วยนะครับ

#จอดรถทุกครั้งปฏิบัติตามกฎ เคารพสิทธิของผู้อื่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน