Banner
18 ต.ค 2560

น้ำท่วม 2560 ซ่อมบ้าน ซ่อมรถ ผู้ประสบอุทกภัยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้!!

สำหรับมาตรการภาษีช่วยเหลือ และบรรเทาผู้ประสบภัยอุทกภัยจากน้ำท่วม เกี่ยวกับการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้าน และค่าซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรณีซ่อมบ้าน ยกเว้นเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความ
เสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เป็นอาคาร หรือที่อยู่ในเขตอาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือทรัพย์สินที่มีการประกอบ
ติดตั้งติดกับตัวอาคาร หรือในเขตอาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

ยกตัวอย่างเช่น
– ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร เช่น ค่าสีทาบ้าน ห้องชุดในอาคารชุด หรือตึกแถว ค่ากระเบื้อง ค่าฝ้าเพดาน ค่าหลังคา ค่าอิฐ ค่าปูน ที่ใช้ในการซ่อมแซมและค่าแรงในการซ่อมแซม
– ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งติดกับตัวอาคารหรือห้องชุด
เช่น ค่าซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์
– ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งติดอยู่ในเขตอาคาร เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมรั้ว ประตูรั้ว กำแพง โรงรถ สระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงปลา รวมทั้งค่าแรง

2. กรณีซ่อมรถยนต์ กรณีผู้มีเงินได้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถที่ได้รับความเสียหายจากเหตุ
อุทกภัย จำนวนหนึ่งคันหรือเกินกว่าหนึ่งคัน ให้ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับค่าซ่อมแซมรถทุกคันตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 30,000 บาท

ยกตัวอย่างเช่น
– ค่าซ่อมแซมสีรถ เบาะรถ ล้อรถ ระบบแอร์ในรถ หรืออุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถซึ่งเสียหายจากการถูกน้ำท่วม
– รถยนต์ที่เสียหายต้องเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

ค่าซ่อมบ้าน และค่าซ่อมรถยนต์ที่จ่ายในปี 2560 จะสามารถนำไปคำนวณเสียภาษีเพื่อยื่นแบบปีภาษี 2560 (ยื่นแบบภายใน 31 มีนาคม 2561) ซึ่งนำไปลดหย่อนภาษีได้ปีหน้า หากใครเข้าเงื่อนไขดังกล่าว และมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ก็ให้เก็บเอกสารการจ่ายเงินค่าซ่อมเพื่อใช้เป็นหลักฐานไว้ด้วยนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน