23 ส.ค 2560

เตรียมใช้ใบสั่งรูปแบบใหม่ ไม่ผิดปฏิเสธได้ ลดปัญหาทุจริตเรียกรับสินบน

พระราชกิจจานุเบกษาประกาศถึงข้อกําหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรเรื่องกําหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 140(7) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบกับคําสั่งกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ 2522 ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรจึงกําหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ไว้ คือ

ข้อ 4 ให้ยกเลิกแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แบบส่งทางไปรษณีย์ และใช้ใบสั่งรูปแบบใหม่แทน
ข้อ 5 บรรดาแบบใบสั่งเก่าของข้อกําหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรเรื่องกําหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ก่อนวันที่ข้อกําหนดนี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไปแต่ต้องไม่เกิน 120 วันนับแต่วันที่ข้อกําหนดนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร
พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธ์ ผู้ช่วยผบ.ตร.กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้ใบสั่งรูปแบบใหม่นั้นทางสตช.ก็จะมีการแจ้งไปยังโรงพักต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เร่งอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในการใช้ระบบบันทึกข้อมูลใบสั่งเข้าสู่ระบบของสตช.เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการเชื่อมโยงระบบกับกรมการขนส่งทางบก

ส่วนการใช้ใบสั่งแบบใหม่นั้นแต่จะต้องรอให้ใช้ใบสั่งแบบเก่าให้หมดเสียก่อนโดยจากการตรวจสอบขณะนี้พบว่าใบสั่งแบบเก่าจะมีการจัดระบบให้สามารถใช้ได้อย่างเพียงพอจนกว่าจะพิมพ์แบบใหม่ออกมา โดยจะเริ่มพิมพ์แบบใหม่ทันทีภายในเดือน ส.ค. 60 และพร้อมใช้งานทั่วประเทศประมาณเดือน ธ.ค. 60 เนื่องจากจะต้องใช้รูปแบบเก่าจนหมดเสียก่อนซึ่งก็จะสอดคล้องกับประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาที่กำหนดว่าสามารถใช้ใบสั่งแบบเก่าได้ไม่เกิน 120 วัน สำหรับรูปแบบใบสั่งแบบใหม่นั้นจะเพิ่มรหัสบาร์โค๊ดลงไปในใบสั่งเพื่อจะสามารถสแกนผ่านระบบจ่ายเงินของธนาคารได้ทันโดยใบสั่งใหม่ทั้งหมดจะมีภาษาอังกฎกำกับในเนื้อหาพร้อมกับภาษาไทยด้วย และมีทั้งหมด

รูปแบบที่ 1 ใบสั่งทั่วไปที่เขียนด้วยมือเมื่อประชาชนถูกจับซึ่งจะสามารถใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้เหมือนใบสั่งรูปแบบเก่าไม่เกิน 7 วัน แต่จะเพิ่มระบบบาร์โค๊ดลงไปด้วย
รูปแบบที่ 2 แบบใบสั่งทางไปรษณีย์สำหรับการถูกตรวจจับผ่านระบบเทคโนโลยีการตรวจจับระบบเรดไลท์คาเมล่าหรือกล้องจับฝ่าไฟแดง ระบบกล้องตรวจจับความเร็ว
รูปแบบที่ 3 ใบสั่งสำหรับเครื่องอีทริคเก็ต สำหรับการจ่ายค่าปรับผ่านทางธนาคารได้นั้นจะช่วยให้ประชาชนเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่จุดใดก็สามารถดำเนินการจ่ายค่าปรับได้ทันทีไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่ที่ออกใบสั่งเหมือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ใบสั่งรูปแบบใหม่นี้จะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการบันทึกคะแนนใน 27 ข้อหาหลักเพื่อใช้เก็บสถิติข้อมูลการทำผิด และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ส่วนการเพิ่มบาร์โค้ดก็เป็นการป้องกันการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่จราจรได้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน